Warunki zaliczenia

Forma zaliczenia

Każdy przedmiot kończy się zaproponowaną przez danego wykładowcę formą zaliczenia, która jest szczegółowo omówiona w konspekcie wykładu.
Z reguły są to egzaminy lub projekty, prezentacje bądź analiza przypadków. Wykładowcy biorą pod uwagę aktywność osoby studiującej, jej indywidualną pracę i wkład w pracę grupy.

Wszystkie elementy zaliczenia są oceniane i sumowane, a wynik końcowy stanowi zaliczenie przedmiotu.

Egzamin poprawkowy

W sytuacji niezaliczenia przedmiotu (ocena poniżej 67 procent), osoby studiujące mogą otrzymać szansę na pisanie egzaminu poprawkowego (lub innej, równoważnej formy zaliczenia przedmiotu). Każda osoba studiująca otrzymuje możliwość jednokrotnego, bezpłatnego podejścia do egzaminu poprawkowego. W przypadku podchodzenia do egzaminu poprawkowego, przedmiot można zaliczyć na maksymalnie 67 procent.

Skala ocen

Skalę ocen (od X edycji Programu) przedstawia załączona tabela.

Minimum zaliczenia każdego przedmiotu/pracy to poziom 67 procent.
Wynik poniżej 67 procent skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

Wartość punktowa

Ocena

>90

5

85 - 90

4,5

79 - 85

4

73 - 79

3,5

67 - 73

3

<67

Brak zaliczenia

Ukończenie programu

Warunkiem ukończenia programu jest zaliczenie wszystkich przedmiotów
z wynikiem pozytywnym.

Absolwenci otrzymują wydawany przez Szkołę Główna Handlową
w Warszawie Dyplom ukończenia studiów Master of Business Administration w języku polskim i angielskim.