Warunki zaliczenia

Forma zaliczenia

Każdy przedmiot kończy się zaproponowaną przez danego wykładowcę formą zaliczenia, która jest szczegółowo omówiona w konspekcie wykładu.
Z reguły są to egzaminy lub projekty, prezentacje bądź analiza przypadków. Wykładowcy biorą pod uwagę aktywność słuchacza, jego indywidualną pracę i wkład w pracę grupy.

Wszystkie elementy zaliczenia są oceniane i sumowane, a wynik końcowy stanowi zaliczenie przedmiotu.

Liczba punktów

Minimum zaliczenia każdego wykładu/tematu to poziom 67 punktów (na 100 możliwych). Wynik poniżej 67 punktów kwalifikuje się do poprawiania egzaminu, którą to poprawkę można pisać tylko jeden raz.

Średnia uzyskana podczas studiów nie może być niższa niż 72 punkty

Egzamin poprawkowy

W sytuacji niezaliczenia egzaminu (ocena poniżej 67%), studenci mogą otrzymać szansę na pisanie egzaminu poprawkowego. Każdy student otrzymuje możliwość jednokrotnego, bezpłatnego podejścia do egzaminu poprawkowego.

Skala ocen

Wartość procentowa

Ocena

90-100

5,5

85-89

5

80-84

4,5

77-79

4

73-76

3,5

67-72

3

Poniżej 67%

Brak zaliczenia

Ukończenie programu

Warunkiem ukończenia programu jest zaliczenie wszystkich przedmiotów z wynikiem pozytywnym.

Absolwenci otrzymują wydawany przez Szkołę Główna Handlową w Warszawie Dyplom ukończenia studiów Master of Business Administration w języku polskim i angielskim.