Warunki zaliczenia

Forma zaliczenia

Każdy przedmiot kończy się zaproponowaną przez danego wykładowcę formą zaliczenia, która jest szczegółowo omówiona w konspekcie wykładu.
Z reguły są to egzaminy lub projekty, prezentacje bądź analiza przypadków. Wykładowcy biorą pod uwagę aktywność słuchacza, jego indywidualną pracę i wkład w pracę grupy.

Wszystkie elementy zaliczenia są oceniane i sumowane, a wynik końcowy stanowi zaliczenie przedmiotu.

Skala ocen

Minimum zaliczenia każdego przedmiotu/pracy to poziom 67 procent (na 100 możliwych). Wynik poniżej 67 procent skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

Egzamin poprawkowy

W sytuacji niezaliczenia egzaminu/ przedmiotu (ocena poniżej 67 procent), studenci mogą otrzymać szansę na pisanie egzaminu poprawkowego (lub innej, równoważnej formy zaliczenia przedmiotu). Każdy student otrzymuje możliwość jednokrotnego, bezpłatnego podejścia do egzaminu poprawkowego. W przypadku podchodzenia do egzaminu poprawkowego, przedmiot można zaliczyć na maksymalnie 67 procent.

Skalę ocen (od X edycji Programu) przedstawia załączona tabela.

Skala ocen

Wartość punktowa

Ocena

>90

5

>85 - <=90

4,5

>79 - <=85

4

>73 - <=79

3,5

>=67 - <=73

3

<67

Brak zaliczenia

Ukończenie programu

Warunkiem ukończenia programu jest zaliczenie wszystkich przedmiotów z wynikiem pozytywnym.

Absolwenci otrzymują wydawany przez Szkołę Główna Handlową w Warszawie Dyplom ukończenia studiów Master of Business Administration w języku polskim i angielskim.