Zarządzanie projektami

36 godzin

Cel kursu

Zarządzanie projektami było tradycyjnie kojarzone z budownictwem i dużymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi. Jednak w ostatnich latach ten pogląd uległ dramatycznej zmianie. Dziś organizacje rozumieją, że wiele procesów, które były przez nie traktowane jako ciągłe, najlepiej jest postrzegać jako sekwencję następujących po sobie niezależnych projektów. Ten pogląd rozszerzył zakres zagadnień związanych z zarządzaniem projektami w każdej organizacji i w każdej dziedzinie działalności.

Celem tego przedmiotu jest przedstawienie metod zarządzania projektami, pokazanie w jaki sposób mogą one być użyte w różnych okolicznościach oraz określenie czynniki prowadzących do sukcesu. Wykład obejmuje wszystkie główne etapy zarządzania projektem od pomysłu i selekcji aż do zakończenia i przekazania.

Dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. SGH

Absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor habilitowany nauk o zarządzaniu, profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania Projektami SGH – czołowego ośrodka naukowego, badawczego i dydaktycznego zarządzania projektami w Polsce; Współorganizator i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH. Wykładowca programu Master of Business Administration Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (MBA-SGH).

Kierownik, współorganizator i konsultant projektów naukowobadawczych, doradczych i szkoleniowych. Autor pierwszej polskiej książki na temat Project Management Office oraz publikacji z zakresu zarządzania projektami, w szczególności z zakresu: metodyk zarządzania projektami (PRINCE2, PCM, PMBoK), modeli kompetencji zarządzania projektami oraz zarządzania wiedzą projektową.

Członek stowarzyszeń fachowych i propagator idei zarządzania projektami. 

DR EMIL BUKŁAHA

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, specjalność: zarządzanie projektami. Absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing SGH, adiunkt w Katedrze Zarządzania Projektami SGH. Absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH. Wykładowca, konsultant i trener problematyki zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień controllingu i budżetowania projektów, technik planowania oraz informatycznego wsparcia w zarządzaniu projektami. Wykładowca programu MBA SGH. Organizator oraz wykonawca kilkunastu projektów naukowo-badawczych, konsultingowych i szkoleniowych.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny zarządzania. Certyfikowany PM w zakresie zarządzania projektami (PRINCE2® , AgilePM® ), ryzykiem (M_o_R® ), portfelami (MoP® ) i programami projektów (MSP® ) oraz zarządzania zmianą (ChM® ). Członek PMI, IPMA oraz Stowarzyszenia Menedżerów Projektów – Absolwentów Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH.

DR MATEUSZ JUCHNIEWICZ

Absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing SGH, współzałożyciel Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania Projektami. Adiunkt w Katedrze Zarządzania Projektami SGH. Kierownik, sekretarz i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami. Kierownik i uczestnik projektów naukowo-badawczych, doradczych, wdrożeniowych i szkoleniowych. Specjalizuje się w zagadnieniu dojrzałości projektowej, zarządzaniu ryzykiem w projektach oraz projektach w środowisku wielokulturowym.

Autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny zarządzania, w tym pierwszej w Polsce monografii poświęconej dojrzałości projektowej organizacji. Certyfikowany kierownik projektu w zakresie zarządzania projektami (PRINCE2® i AgilePM® ), portfelami (MoP® ) i ryzykiem (M_o_R® ). Członek PMI, IPMA oraz współzałożyciel Stowarzyszenia Menedżerów Projektów – Absolwentów Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH.