Zarządzanie operacyjne

36 godzin

Cel kursu

Przedmiot jest wprowadzeniem do decyzji i wyborów związanych z produkcją towarów i usług. Tematyka obejmuje planowanie technologii (proces produkcji), projekt systemu produkcji (wydajność i lokalizacja), kontrolę (planowanie produkcji, zarządzanie zapasami, JIT, jakość, niezawodność, planowanie dystrybucji), wzory do produkcji, zarządzanie nowymi technologiami (FMS, robotyka) oraz zarządzanie obsługą serwisową. Powiązania ze strategią firmy oraz z innymi obszarami jej funkcjonowania, takimi jak systemy informatyczne, marketing, księgowość i finanse, są zilustrowane poprzez studia przypadków.

prof. Eugeniusz Kąciak

Profesor Uniwersytetu Brocka (Kanada); Akademii Leona Koźmińskiego (Polska); Goodman School of Business (Uniwersytet Brocka); Katedru Zarządzania Międzynarodowego (ALK). Autor artykułównaukowych w wielurecenzowanychczasopismach, takichjak Journal of Marketing Research, Advances in Consumer Research, Journal of International Entrepreneurship, Journal of East-West Business, Journal of Applied Business Research, Journal of Small Business Strategy, Master of Business Administration Journal, Journal of Developmental Entrepreneurship, Journal of International Consumer Marketing, Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, International Business & Economics Research Journal, Journal of Microcomputer Applications, Konsumpcja i Rozwój, Revue Internationale PME, itd. Autor/współautor szeregu książek/rozdziałów w książkach, a także wielu referatów wygłoszonych/opublikowanych na konferencjach naukowych w Europie (Dania, Anglia, Francjam Grecja, Włochy, Hiszpania, Gruzja, Węgry, Estonia, Niemcy, Finlandia) oraz w Południowej, Środkowej i Północnej Ameryce (Brazylia, Kostaryka, Meksysk, Portoryko, USA, Kanada).

Otrzymał nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego w Polsce za współautorstwo najlepszej książki w dziedzinie nauk społecznych opublikowanej w Polsce w 1992 roku p/t "Badania marketingowe − metody i oprogramowanie komputerowe", wydanej jako "joint venture" między Kanadyjskim Konsorcjum Szkół Biznesu i Akademią Ekonomiczną w Krakowie.

Otrzymał również (w 2012 r.) wyróżnienie i nagrodę Senatu ALK za pracę habilitacyjną p/t "Teoria środków-celów w segmentacji rynku". Mówi płynnie po polsku, angielsku, francusku i rosyjsku.

Doświadczenie: Wykładał następujące przedmioty (w językach angielskim, francuskim, polskim i arabskim): zarządzanie operacjami, zastosowania komputerów w biznesie, badania marketingowe, badania operacyjne, metody badań naukowych w biznesie, modelowanie w badaniach operacyjnych, logistyka, statystyka matematyczna, ekonometria (Uniwersytet Algierski, Algieria; Uniwersytet Alberty, Uniwersytet Laurentian, Uniwersytet Brocka, Kanada; Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Politechnika Krakowska, Polska).

Konsultant w Kanadyjskim Konsorcjum Szkół Biznesu, Ottawa (1991-1993); w INCO, Sudbury (Kanada; 1992); Z-ca Dyrektora Departamentu Analiz i Badań w Narodowym Banku Polskim (1993-1994); Starszy Doradca Prezesa NBP (w zakresie kontroli bankowej i bankowego funduszu gwarancyjnego; 1993).