Statystyka i analiza decyzji

44 godziny

Cel kursu

Struktura tego przedmiotu zawiera zarówno omówienie tradycyjnych zasad podejmowania decyzji na poziomach strategicznym, taktycznym i operacyjnym, jak również szczegółowe zastosowania oprogramowania komputerowego wspierającego proces decyzyjny. Kurs ten ma za zadanie rozwinąć w studentach umiejętność rozpoznawania różnych typów procesów decyzyjnych, ich wzajemnych zależności, określonych i nieokreślonych zmiennych wpływających na te decyzje oraz używania w praktyce różnych technik, modeli i podejść. W trakcie wykładu wykorzystywana jest kombinacja metod dydaktycznych takich jak: wykłady, analizy studium przypadków, symulacje rzeczywistych sytuacji biznesowych.