Rachunkowość zarządcza

42 godziny

Cel kursu

Przedmiot prezentuje wybrane zagadnienia z dziedziny rachunkowości menedżerskiej oraz zasady sprawozdawczości zewnętrznej w przedsiębiorstwie wraz z celami, jakim mają służyć korporacyjne sprawozdania finansowe. Omawiane są również role jakie spełniają menedżerowie firmy, rząd krajowy, zewnętrzne firmy audytorskie, a także procesy związane z rozwijaniem i wdrażaniem zasad GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) zarówno w kwestiach prawnych jak i w kontekście etyki zawodowej. Szczególny nacisk jest położony na analizę sprawozdań finansowych pod kątem przydatności dla użytkownika.