Rachunkowość zarządcza

42 godziny

Cel kursu

Przedmiot prezentuje wybrane zagadnienia z dziedziny rachunkowości menedżerskiej oraz zasady sprawozdawczości zewnętrznej w przedsiębiorstwie wraz z celami, jakim mają służyć korporacyjne sprawozdania finansowe. Omawiane są również role jakie spełniają menedżerowie firmy, rząd krajowy, zewnętrzne firmy audytorskie, a także procesy związane z rozwijaniem i wdrażaniem zasad GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) zarówno w kwestiach prawnych jak i w kontekście etyki zawodowej. Szczególny nacisk jest położony na analizę sprawozdań finansowych pod kątem przydatności dla użytkownika.

dr Paweł Warowny

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej w Szkole Głównej Handlowej.

Doświadczenie: Wykłady na studiach dziennych, zaocznych, studiach podyplomowych oraz studiach MBA. Szkolenie kadr z zakresu rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów oraz budżetowania,

Udział w realizacji projektów badawczych SGH:

- Wpływ metodologii projektowania rachunku kosztów działań na system zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie w Polsce, Grant promotorski / kierownik: G. K. Świderska / autor P. Warowny o Wpływ stosowanej metodologii wdrożenia rachunku kosztów działań na zakres uzyskiwanych informacji do zarządzania kosztami w polskich przedsiębiorstwach, Projekt badawczy własny / kierownik: G. K. Świderska / autorzy G.K. Świderska, P. Warowny KBN, Warszawa, 2007, -Metodologia wdrażania rachunku kosztów działań a informacja zarządcza, Badania własne / kierownik: G. K. Świderska / autorzy G.K. Świderska, P. Warowny, K.Rybarczyk, M. Pielaszek, Sz. Borowski, SGH, Warszawa 2005.

Brał udział w pracach Komitetu Standardów Rachunkowości: Współautor Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ustalania kosztu wytworzenia dla celów bilansowej wyceny zapasów. Udział w badaniu sprawozdań finansowych spółek, w tym spółek giełdowych. Udział w pracach związanych z wdrożeniami nowoczesnych rozwiązań rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów (Activity BasedCosting, BalancedScorecard). Asystent biegłego rewidenta.

Szereg publikacji z zakresu rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów, controllingu kosztów.

Więcejinformacji: http://www.sgh.waw.pl/katedry/krm/pracownicy/pwarowny/

dr Marcin Pielaszek

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej w Szkole Głównej Handlowej. Doświadczenie: Wykłady na studiach dziennych, zaocznych, studiach podyplomowych oraz studiach MBA. Szkolenie z zakresu rachunkowości finansowej, międzynarodowych standardów rachunkowości, rachunkowości zarządczej oraz rachunku kosztów (Activity BasedCosting, Activity BasedBudgeting, BalancedScorecard). Bierze udział w pracach związanych z opracowaniem zakładowych planów kont oraz dostosowaniem do znowelizowanej ustawy o rachunkowości, jak również udział w badaniu sprawozdań finansowych spółek, w tym spółek giełdowych. Biegły rewident, członek European Accounting Association.

Szereg publikacji na temat rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów, wzorcowego planu kont, rachunkowości menedżerskiej.

Więcej informacji: http://www.sgh.waw.pl/katedry/krm/pracownicy/mpielaszek