Rachunkowość finansowa

42 godziny

Cel kursu

Przedmiot skupia się na przekazaniu studentom wiedzy, która umożliwia zrozumienie informacji księgowej oraz użycie jej do celów zarządzania.

Studenci poznają zasady rachunkowości użyteczne dla podejmowania decyzji i wyceny wartości firmy, a także zagadnienia związane z podatkami oraz analizą sprawozdań finansowych.

dr Paweł Warowny

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej w Szkole Głównej Handlowej.

Doświadczenie: Wykłady na studiach dziennych, zaocznych, studiach podyplomowych oraz studiach MBA. Szkolenie kadr z zakresu rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów oraz budżetowania,

Udział w realizacji projektów badawczych SGH:

- Wpływ metodologii projektowania rachunku kosztów działań na system zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie w Polsce, Grant promotorski / kierownik: G. K. Świderska / autor P. Warowny o Wpływ stosowanej metodologii wdrożenia rachunku kosztów działań na zakres uzyskiwanych informacji do zarządzania kosztami w polskich przedsiębiorstwach, Projekt badawczy własny / kierownik: G. K. Świderska / autorzy G.K. Świderska, P. Warowny KBN, Warszawa, 2007, -Metodologia wdrażania rachunku kosztów działań a informacja zarządcza, Badania własne / kierownik: G. K. Świderska / autorzy G.K. Świderska, P. Warowny, K.Rybarczyk, M. Pielaszek, Sz. Borowski, SGH, Warszawa 2005.

Brał udział w pracach Komitetu Standardów Rachunkowości: Współautor Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ustalania kosztu wytworzenia dla celów bilansowej wyceny zapasów. Udział w badaniu sprawozdań finansowych spółek, w tym spółek giełdowych. Udział w pracach związanych z wdrożeniami nowoczesnych rozwiązań rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów (Activity BasedCosting, BalancedScorecard). Asystent biegłego rewidenta.

Szereg publikacji z zakresu rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów, controllingu kosztów.

Więcejinformacji: http://www.sgh.waw.pl/katedry/krm/pracownicy/pwarowny/

dr Marcin Pielaszek

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej w Szkole Głównej Handlowej. Doświadczenie: Wykłady na studiach dziennych, zaocznych, studiach podyplomowych oraz studiach MBA. Szkolenie z zakresu rachunkowości finansowej, międzynarodowych standardów rachunkowości, rachunkowości zarządczej oraz rachunku kosztów (Activity BasedCosting, Activity BasedBudgeting, BalancedScorecard). Bierze udział w pracach związanych z opracowaniem zakładowych planów kont oraz dostosowaniem do znowelizowanej ustawy o rachunkowości, jak również udział w badaniu sprawozdań finansowych spółek, w tym spółek giełdowych. Biegły rewident, członek European Accounting Association.

Szereg publikacji na temat rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów, wzorcowego planu kont, rachunkowości menedżerskiej.

Więcej informacji: http://www.sgh.waw.pl/katedry/krm/pracownicy/mpielaszek