Projekt biznesowy: praca dyplomowa MBA / opcjonalnie z Mission to China - Projekt Biznesowy

60 godzin

Praca dyplomowa MBA

Do zasadniczych elementów programu należy napisanie pracy dyplomowej MBA stanowiącej raport z projektu o charakterze doradczym.

Praca dyplomowa MBA wykonywana jest w grupach maksymalnie 4-osobowych – pod kierunkiem promotora, którym jest jeden z profesorów MBA-SGH.

Projekt biznesowy dotyczy wybranej przez studentów organizacji lub firmy działającej na rynku, także na rynku finansowym. Na projekt składają się części dotyczące strategii firmy, marketingu, finansów, zarządzania, planowania, budżetowania itd. Przygotowanie projektu umożliwia studentom zastosowanie umiejętności zdobytych podczas całych studiów MBA-SGH. Obrona pracy dyplomowej MBA odbywa się przed komisją egzaminacyjną.