Finanse międzynarodowe

36 godzin

Cel kursu

W ramach tego przedmiotu analizowane są problemy operacyjne oraz zasady zarządzania finansami w kontekście międzynarodowym: międzynarodowy system monetarny, kursy walut oraz rynki walutowe, określanie poziomu ryzyka w firmie wynikającego ze zmiany stóp procentowych, metody zabezpieczania się przez stratami spowodowanymi ryzykiem kursowym, międzynarodowe źródła i koszt kapitału, decyzje o zagranicznych inwestycjach bezpośrednich, budżetowanie w skali międzynarodowej, strategie międzynarodowych instytucji finansowych.

dr Jakub Borowski

Jest Głównym Ekonomistą CreditAgricole Bank Polska i adiunktem w Katedrze Ekonomii II w Szkole Głównej Handlowej. W latach 2012 – 2015 był członkiem Rady Gospodarczej przy Premierze, a w latach 2014 – 2016 Rady Doradczej przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W latach 2007-2011 był Głównym Ekonomistą Invest-Banku, a w latach 2011-2013 Głównym Ekonomistą Kredyt Banku. Absolwent Wydziału Bankowości i Finansów SGH, stypendysta DAAD (Uniwersytet Humboldta w Berlinie). Uczestnik staży badawczych w Narodowym Banku Austrii, ifoInstitut w Monachium, Instytucie DIW w Berlinie i Federalnym Ministerstwie Finansów RFN. W latach 2002-2007 kierował Wydziałem Polityki Pieniężnej w Departamencie Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych NBP.

W latach 2003-2004 kierował zespołem ekonomistów NBP, którzy opracowali Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro. W latach 2009-2010 kierował zespołem pracowników naukowych, którzy przygotowali Raport na temat wpływu przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM na gospodarkę Polski. Autor i współautor licznych publikacji naukowych i prasowych poświęconych polityce gospodarczej i strategii przystąpienia Polski do strefy euro. W czerwcu 2011 r. nakładem Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego ukazała się jego książka pt. Integracja monetarna. Wyzwania dla Polski.

Zainteresowania badawcze dr. J. Borowskiego dotyczą głównie skuteczności polityki pieniężnej (w tym kursowej) oraz integracji monetarnej w Europie, w tym w szczególności długookresowych korzyści i kosztów przyjęcia euro w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W jego ofercie dydaktycznej znajdują się m. in. następujące przedmioty: "Teoria i polityka kursów walutowych", "Międzynarodowy System Walutowy" i "Integracja Walutowa".