Wykładowcy
sgh
mbasgh
 • Dla pracujących profesjonalistów
  Program MBA-SGH to studia podyplomowe Executive Master of Business Administration oferowane
  w języku polskim i adresowane do osób pracujących zawodowo, które ukończyły studia wyższe
  oraz posiadają kilkuletnie doświadczenie w biznesie, głównie zajmują średnie i wyższej stanowiska menedżerskie.
 • Wiedza od doświadczonych wykładowców-praktyków
  Kadrę programu MBA-SGH tworzą doświadczeni wykładowcy z Polski i ze świata, najlepsi wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej, posiadający zarówno doświadczenia edukacyjne, zweryfikowane wielokrotnie umiejętności przekazywania własnej wiedzy, jak również bogate doświadczenia praktyczne w biznesie.
 • Prestiżowy dyplom
  Absolwenci programu MBA-SGH otrzymują dyplom ukończenia studiów MBA w najbardziej prestiżowej uczelni ekonomicznej w Polsce, dyplom czołowego programu Executive MBA
  w Polsce i regionie (w ocenie różnych rankingów, jak również według wyników badań wśród pracodawców).
Nabór zgłoszeń do VI edycji programu zakończył się. Osoby zainteresowane udziałem w VII edycji zapraszamy do kontaktu: biuromba@sgh.waw.pl.

prof. dr hab. Jacek Miroński – Instytut Marketingu Międzynarodowego w Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa (SGH)

Doświadczenie: Profesor w SGH; były kierownik ds. promocji Radia ZET; konsultant i wykładowca w wielu firmach (m.in. ORBIS, Selgros, UNIDO Poland, Polska Izba Handlu, Canal Plus, Ministerstwo Współpracy z Zagranicą, Apple Computer IMC Poland).


Stypendia zagraniczne
:
stypendium Fulbrighta na Columbia University New York (USA); program rozwoju kadr na University of Prince Edward Island (Kanada)

Przedmiot wykładany w programie: Zachowania w Organizacji

Więcej informacji: http://www.sgh.waw.pl/instytuty/imzim/pracownicy/Jacek_Mironski/

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dr Michał Jakubczyk – Adiunkt w Zakładzie Wspomagania i Analizy Decyzji w Szkole Głównej Handlowej.

Doświadczenie: Doktor nauk ekonomicznych (2007 r., Szkoła Główna Handlowa), magister ekonomii (2001 r., Szkoła Główna Handlowa), licencjat z matematyki (2003 r., Uniwersytet Warszawski). Stypendia naukowe w Center for operations research and econometrics (2004-2005 r., Louvain-la-Neuve, Belgia) i Universidade Lusofona de Humanidades e Tecnologias (1999-2000 r., Lizbona, Portugalia). W czasie studiów nagrody Rektora SGH i dyplom TOP-TEN. Stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Obszar badań naukowych obejmuje analizę i wspomaganie procesów decyzyjnych z wykorzystaniem metody ilościowych w szczególności w obszarze ekonomii zdrowia i oceny technologii medycznych. Publikuje m.in. w Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, Health Economics, International Journal of Game Theory, Value in Health. Recenzje dla Health Economics i PharmacoEconomics."

Przedmiot wykładany w programie: Statystyka i Analiza Decyzji.

Więcej informacji: http://web.sgh.waw.pl/~mjakubc/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dr Paweł Warowny - adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej w Szkole Głównej Handlowej.

Doświadczenie: Wykłady na studiach dziennych, zaocznych, studiach podyplomowych oraz studiach MBA. Szkolenie kadr z zakresu rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów oraz budżetowania,
Udział w realizacji projektów badawczych SGH:
o Wpływ metodologii projektowania rachunku kosztów działań na system zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie w Polsce, Grant promotorski / kierownik: G. K. Świderska / autor P. Warowny
o Wpływ stosowanej metodologii wdrożenia rachunku kosztów działań na zakres uzyskiwanych informacji do zarządzania kosztami w polskich przedsiębiorstwach, Projekt badawczy własny / kierownik: G. K. Świderska / autorzy G.K. Świderska, P. Warowny KBN, Warszawa, 2007,
o Metodologia wdrażania rachunku kosztów działań a informacja zarządcza, Badania własne / kierownik: G. K. Świderska / autorzy G.K. Świderska, P. Warowny, K.Rybarczyk, M. Pielaszek, Sz. Borowski, SGH, Warszawa 2005,

Udział w pracach Komitetu Standardów Rachunkowości: Współautor Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ustalania kosztu wytworzenia dla celów bilansowej wyceny zapasów. Udział w badaniu sprawozdań finansowych spółek, w tym spółek giełdowych. Udział w pracach związanych z wdrożeniami nowoczesnych rozwiązań rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów (Activity Based Costing, Balanced Scorecard). Asystent biegłego rewidenta.

Szereg publikacji z zakresu rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów, controllingu kosztów.

Przedmiot wykładany w programie: rachunkowość menedżerska.

Więcej informacji: http://www.sgh.waw.pl/katedry/krm/pracownicy/pwarowny/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dr Marcin Pielaszek – adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej w Szkole Głównej Handlowej.

Doświadczenie: Wykłady na studiach dziennych, zaocznych, studiach podyplomowych oraz studiach MBA. Szkolenie z zakresu rachunkowości finansowej, międzynarodowych standardów rachunkowości, rachunkowości zarządczej oraz rachunku kosztów (Activity Based Costing, Activity Based Budgeting, Balanced Scorecard). Bierze udział w pracach związanych z opracowaniem zakładowych planów kont oraz dostosowaniem do znowelizowanej ustawy o rachunkowości, jak również udział w badaniu sprawozdań finansowych spółek, w tym spółek giełdowych. Biegły rewident, członek European Accounting Association.
Szereg publikacji na temat rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów, wzorcowego planu kont, rachunkowości menedżerskiej.

Przedmiot wykładany w programie: rachunkowość finansowa, rachunkowość menedżerska

Więcej informacji: http://www.sgh.waw.pl/katedry/krm/pracownicy/mpielaszek

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 prof. dr hab. inż. Michał Trocki – Absolwent Politechniki Warszawskiej, kierunku Organizacja i Zarządzanie Przemysłem. Jest profesorem nauk ekonomicznych, doktorem habilitowanym w zakresie nauk o zarządzaniu, zatrudnionym na stanowisku profesora zwyczajnego w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2003–2012 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Programowo - Dydaktycznej Kierunku Zarządzanie i był Członkiem Senackiej Komisji Programowej w SGH. Jest twórcą i Kierownikiem Katedry Zarządzania Projektami oraz specjalności Zarządzania Projektami na kierunku Zarządzanie w SGH.

Prof. M. Trocki jest inicjatorem i organizatorem oraz kierownikiem i wykładowcą Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami (Project Management) w SGH a także wykładowcą licznych studiów podyplomowych SGH i innych uczelni. Od 2003 r. prof. M. Trocki pełni funkcję Sekretarza Naukowego Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.

Doświadczenie: Zainteresowania prof. M. Trockiego koncentrują się wokół zagadnień zarządzania dużymi organizacjami gospodarczymi: wielkimi przedsiębiorstwami, grupami kapitałowymi, projektami. W tej dziedzinie prowadzi działalność naukową, dydaktyczną, szkoleniową, konsultingową i doradczą. Między innymi brał udział w opracowywaniu projektów z zakresu zarządzania dla: Rolimpexu, Stalexportu, Hortexu, Mostostalu Kraków, Rafinerii Gdańskiej, PŻM/Żeglugi Polskiej, PSE, PZU, Ciechu, Mostostalu – Warszawa, Telekomunikacji Polskiej, PZU SA i wielu innych. Jako Doradca Ministra Finansów brał udział w opracowywaniu projektu reformy Centrum Gospodarczego Rządu. Od 1995 roku do 1999 związany był z narodowymi funduszami inwestycyjnymi pełniąc funkcje Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Drugiego NFI. Pracował również jako główny specjalista w Biurze Organizacji i Zarządzania Dyrekcji Spółki TP S.A. oraz w Biurze Rozwoju i Organizacji PZU S.A. Prof. M. Trocki był kierownikiem i uczestnikiem licznych projektów naukowo-badawczych, konsultingowych i szkoleniowych.
Prof. Michał Trocki jest autorem i redaktorem ok. 150 publikacji z dziedziny zarządzania działalnością gospodarczą w tym kilkunastu publikacji książkowych, np. z zakresu zarządzania projektami: Zarządzanie projektami 2002, 2006 – wyd. rosyjskie, 2009 (współautor); Zarządzanie projektem europejskim 2007 (współredaktor, współautor); Organizacja projektowa 2009 (autor); Strategiczne zarządzanie projektami 2009 (współredaktor, współautor); Metodyki zarządzania projektami 2011 (współautor); Zarządzanie wiedzą w projektach 2011 (redaktor, współautor); Nowoczesne zarządzanie projektami 2012 (redaktor, współautor).

Przedmiot wykładany w programie: Zarządzanie projektami. Zajęcia prowadzone będą wspólnie z pracownikami Katedry Zarządzania Projektami: dr Emilem Bukłaha, dr Bartoszem Grucza, dr Mateuszem Juchniewiczem i dr Pawłem Wyrozębskim.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dr Emil Bukłaha – absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing SGH, adiunkt w Katedrze Zarządzania Projektami SGH, wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH oraz konsultant i trener problematyki zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień controllingu i budżetowania projektów, technik planowania oraz informatycznego wsparcia w realizacji projektów. Organizator oraz uczestnik kilkunastu projektów naukowo-badawczych, konsultingowych i szkoleniowych. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny zarządzania.

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dr Mateusz Juchniewicz – absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing SGH, współzałożyciel Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania Projektami. Organizator oraz uczestnik kilku projektów naukowo-badawczych i doradczych. Specjalizuje się w zagadnieniu dojrzałości projektowej. Prowadzi zajęcia na temat dojrzałości projektowej oraz zagadnień jakości w zarządzaniu projektami na Podyplomowych Studiach Zarządzania Projektami. Autor kilkunastu publikacji, w tym pierwszej w Polsce monografii poświęconej dojrzałości projektowej organizacji.

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. SGH – absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing SGH, doktor nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Zarządzania Projektami SGH; Sekretarz i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH. Współorganizator i konsultant projektów naukowo-badawczych, doradczych i szkoleniowych. Autor pierwszej polskiej książki nt. Project Management Office oraz licznych publikacji z zakresu zarządzania projektami, w szczególności z zakresu: metodyk zarządzania projektami, modeli kompetencji zarządzania projektami oraz zarządzania wiedzą projektową. Członek stowarzyszeń fachowych i propagator idei zarządzania projektami.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dr hab. Tomasz Berent, prof. SGH – Katedra Rynków Kapitałowych, SGH.

Doświadczenie: wykładowca w SGH. Oferta dydaktyczna z zakresu: Corporate Finance, Finance for Executives, Modern Investment Theory. Prowadzi zajęcia w ramach CEMS. Wykładał w Wielkiej Brytanii na Uniwersytecie Walijskim, Sussex University w Brighton, Bangor University; prowadził zajęcia w programie WEMBA (we współpracy z University of Minnesota), w Executive Studies in Finance (we współpracy z Ernst&Young Academy of Business). Laureat wielu nagród dla najlepszego wykładowcy w w/w programach.

Wieloletnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej w Warszawie oraz Londynie, gdzie pracował jako Dyrektor Departamentu Analiz oraz strateg ds. rynków wschodzących. Autor ponad 100 raportów analitycznych dotyczących rynku akcji, odpowiedzialny za kontakt z zarządzającymi największymi funduszami inwestycyjnymi USA, Wielkiej Brytanii i Europy. Biegły Komisji Nadzoru Finansowego.

Studia zagraniczne: Bangor, Wielka Brytania – w 1993 roku magisterium z bankowości i finansów oraz w 1996 doktorat z finansów.

Przedmiot wykładany w programie: Zarządzanie Finansami w Przedsiębiorstwie

Więcej informacji: http://www.sgh.waw.pl/katedry/krk/prac/berent?set_language=pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

prof. Michał Maciej Kostecki – jest założycielem i byłym dyrektorem Instytutu Ekonomiki Przedsiębiorstw na Uniwersytecie w Neuchâtel w Szwajcarii i konsultantem firm i organizacji międzynarodowych. Autor piętnastu książek i licznych artykułów naukowych o ekonomii w języku angielskim i francuskim, tłumaczonych na wiele innych języków. Jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie. Doktoryzował się w Instytucie Spraw Międzynarodowych Uniwersytetu Genewskiego. Był pracownikiem naukowym Instytutu Matematyki Stosowanej Uniwersytetu w Zurychu. Habilitację i tytuł profesora uzyskał na Uniwersytecie Montrealskim w Kanadzie. Uczestniczył w Rundzie urugwajskiej, która zapoczątkowała Światową Organizację Handlu (WTO), był menedżerem w międzynarodowej firmie inwestycyjnej (Dresdner Bank Group), profesorem ekonomii na Uniwersytecie Montrealskim (HEC) i współpracownikiem naukowym Harvard Business School (USA). Prowadził programy edukacyjne i badania naukowe w ponad 65 krajach. W 2011 roku ukazało się w Polsce tłumaczenie jego książki z B. Hoekmanem "Ekonomia światowego systemu handlu" oraz tomik "Homo oeconomicus: aforyzmy, maksymy, sentencje". Profesor Kostecki dzieli swój czas miedzy Genewą, Paryżem, Warszawą i alpejską wioską Les Diablerets u stóp lodowca o tejże nazwie.Katedra Rynków Kapitałowych, SGH.

Przedmiot wykładany w programie: Marketing Międzynarodowy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dr Wiktor Wojciechowski – Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych, SGH

Doświadczenie: doktor nauk ekonomicznych, absolwent SGH (Finanse i Bankowość oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze).

Od 2011 r. Główny Ekonomista Invest-Banku, w latach 2008-2011 dyrektor Działu Analiz Ekonomicznych, Główny Ekonomista i Członek Zarządu Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) prof. L. Balcerowicza. W latach 2004-2008 pracownik Narodowego Banku Polskiego, w którym kierował Zespołem ds. Badań Rynku Pracy w Departamencie Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych, w latach 2004-2005 pracował jako ekonomista w Biurze Głównego Ekonomisty banku BGŻ. Autor licznych publikacji z zakresu ekonomii pracy. Obszary zainteresowań naukowych: ekonomia pracy, systemy ubezpieczeń społecznych, finanse publiczne, prywatyzacja gospodarki. Zainteresowania badawcze obejmują ekonomię pracy, politykę gospodarczą oraz reformy instytucjonalne.

Przedmiot wykładany w programie: Ekonomiczne i Społeczno-Polityczne Otoczenie Firmy (Ekonomia menedżerska)

Więcej informacji: http://www.sgh.waw.pl/katedry/kmsp/Pracownicy/wojciechowski/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dr hab. Eugeniusz Kąciak. prof. Uniwersytetu Brocka (Kanada); Akademii Leona Koźmińskiego (Polska) − Goodman School of Business (Uniwersytet Brocka); Katedra Zarządzania Międzynarodowego (ALK). Autor artykułów naukowych w wielu recenzowanych czasopismach, takich jak Journal of Marketing Research, Advances in Consumer Research, Journal of International Entrepreneurship, Journal of East-West Business, Journal of Applied Business Research, Journal of Small Business Strategy, Master of Business Administration Journal, Journal of Developmental Entrepreneurship, Journal of International Consumer Marketing, Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, International Business & Economics Research Journal, Journal of Microcomputer Applications, Konsumpcja i Rozwój, Revue Internationale PME, itd. Autor/współautor szeregu książek/rozdziałów w książkach, a także wielu referatów wygłoszonych/opublikowanych na konferencjach naukowych w Europie (Dania, Anglia, Francjam Grecja, Włochy, Hiszpania, Gruzja, Węgry, Estonia, Niemcy, Finlandia) oraz w Południowej, Środkowej i Północnej Ameryce (Brazylia, Kostaryka, Meksysk, Portoryko, USA, Kanada).
Otrzymał nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego w Polsce za współautorstwo najlepszej książki w dziedzinie nauk społecznych opublikowanej w Polsce w 1992 roku p/t "Badania marketingowe − metody i oprogramowanie komputerowe", wydanej jako "joint venture" między Kanadyjskim Konsorcjum Szkół Biznesu i Akademią Ekonomiczną w Krakowie.
Otrzymał również (w 2012 r.) wyróżnienie i nagrodę Senatu ALK za pracę habilitacyjną p/t "Teoria środków-celów w segmentacji rynku". Mówi płynnie po polsku, angielsku, francusku i rosyjsku.

Doświadczenie: Wykładał następujące przedmioty (w językach angielskim, francuskim, polskim i arabskim): zarządzanie operacjami, zastosowania komputerów w biznesie, badania marketingowe, badania operacyjne, metody badań naukowych w biznesie, modelowanie w badaniach operacyjnych, logistyka, statystyka matematyczna, ekonometria (Uniwersytet Algierski, Algieria; Uniwersytet Alberty, Uniwersytet Laurentian, Uniwersytet Brocka, Kanada; Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Politechnika Krakowska, Polska).
Konsultant w Kanadyjskim Konsorcjum Szkół Biznesu, Ottawa (1991-1993); w INCO, Sudbury (Kanada; 1992); Z-ca Dyrektora Departamentu Analiz i Badań w Narodowym Banku Polskim (1993-1994); Starszy Doradca Prezesa NBP (w zakresie kontroli bankowej i bankowego funduszu gwarancyjnego; 1993).

Przedmiot wykładany w programie: Zarządzanie Operacjami

Więcej informacji: http://spartan.ac.brocku.ca/~ekaciak

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dr inż. nauk technicznych Dariusz Użycki – Client Partner, Head of Industrial Practice CEE&CIS w Pedersen & Partners Sp. z o.o. w Warszawie.

Doświadczenie: Po studiach na Wydziale Mechanicznym pracował przez rok jako inżynier odpowiedzialny za eksploatację techniczną pojazdów. Następnie kontynuował pracę naukowo-badawczą na uczelni, uzyskując w 1993 roku tytuł doktora nauk technicznych. Na początku pozaakademickiej kariery pracował jako Training Manager w jednej z wiodących firm produkujących sprzęt gospodarstwa domowego (Whirlpool Polska), działając na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Następnie rozpoczął pracę w jednej z największych firm doradztwa personalnego w Europie (Mercuri Urval), początkowo jako konsultant później jako Branch Manager i Country Manager w Polsce z pełną odpowiedzialnością P&L. Od 2007 do 2011 roku był Dyrektorem Zarządzającym Deininger Consulting Sp. z o.o. w Warszawie. Od 2014 roku związany z firmą Pedersen & Partners i odpowiada merytorycznie za teren Europy Środkowo-Wschodniej łącznie z Rosją i tzw. krajami CIS (sektor przemysłowy).

Przedmiot wykładany w programie: Świadomy rozwój kariery zawodowej i kompetencji przywódczych

Więcej informacji: http://www.pedersenandpartners.com/team/consultants/dariusz-uzycki oraz LinkedIn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dr hab. Rafał Mrówka, prof. SGH - kierownik programu MBA-SGH.

Doświadczenie: Dr hab. Rafał Mrówka jest kierownikiem programu MBA-SGH, współwłaścicielem firmy konsultingowo-szkoleniowej IMMOQEE Sp. z o.o. oraz profesorem w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie specjalizuje się w problemach przywództwa gospodarczego, badaniach satysfakcji i zaangażowania pracowników, zarządzaniu kompetencjami pracowników oraz public relations. W SGH Rafał Mrówka jest także twórcą i kierownikiem Podyplomowych Studiów Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach. Posiada on ok. 20 lat doświadczenia w doradztwie w zakresie zarządzania i marketingu. W swojej pracy w konsultingu współpracował m.in. z Umbrella Project (program UNDP – agendy ONZ w Polsce), BIGRAM Personnel Consulting, ITO - United Change Company. Specjalizuje się badaniach satysfakcji pracowników, pobudzaniu zaangażowania pracowników, programach wspierania innowacyjności organizacji, programach rozwoju kompetencji menedżerów oraz budowaniem wizerunku organizacji, osób, produktów. Rafał Mrówka posiada wieloletnie doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu kompleksowymi projektami badawczymi i doradczymi. Doradzał m.in. w: Raiffeisen Leasing, Leroy Merlin, Allianz, Tetra Pak, Auchan, Grupie Hotelowej Orbis, Saur Neptun Gdańsk, Totalizatorze Sportowym, Cersanit, Carlsberg, Pramerica, Schneider Electric, Colgate Palmolive.

Przedmiot wykładany w programie: Przywództwo w organizacji, Mission to China (koordynator), Wystąpienia publiczne (przedmiot dodatkowy)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dr hab. Piotr Płoszajski, prof. SGH - Kierownik Katedry Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Absolwent Harvard Business School, USA, stypendysta m.in. The British Academy, Imperial College (Anglia), CNRS (Paryż), The Swiss Foundation (St. Gallen), Chiba i Keyo Univ. (Tokyo), Chińska Akademia Nauk oraz Sloan School of Management w Massachusetts Institute of Technology, USA.

Doświadczenie: W latach 2005-2008, Prorektor SGH ds. Współpracy z Zagranicą. Założyciel i Przewodniczący Polsko-Japońskiego Centrum Zarządzania w SGH. Współzałożyciel i członek Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego w Polsce. Współzałożyciel oraz przewodniczący (w latach 1998-2008) Warsaw Executive MBA. W roku 2009, 2010 i 2011 wybrany Najlepszym Polskim Wykładowcę w tym programie. W latach 1999-2005 członek Faculty i wykładowca w Consortium for Enhancement of Ukrainian Management Education (CEUME) – amerykańskim programie USAID dla kształcenia wykładowców uniwersyteckich na Ukrainie. Zajmuje się Nową Gospodarką: wpływem technologii na modele biznesowe, internetem obiektów, Big Data, CSR i prosumpcją. Współautor szeregu pionierskich badań międzynarodowych nt. m.in.: nowej przedsiębiorczości post-socjalistycznej, zarządzania wiedzą, innowacyjności, społecznej odpowiedzialności firm i tzw. tacit knowledge. Głównym obszarem wykładów i doradztwa prof. Płoszajskiego są strategie zarządzania na progu chaosu, a w szczególności problemy hiperkonkurencji i nowego klienta w gospodarce sieciowej. Autor ponad 200 publikacji, w tym kilku książek w języku angielskim. Wykładowca i prelegent na kilkudziesięciu uniwersytetach i centrach badawczych w Europie, USA, Japonii, Indiach, Afryce Płd. i Nowej Zelandii. Obecnie - Visiting Professor na universytetach w Wiedniu, Minneapolis, Kijowie, Lwowie i Dortmundzie. Doradca i wykładowca w wielu korporacjach polskich i międzynarodowych, m.in.: Samsung, HP, PZU, BreBank, Millenium Bank, Kredyt Bank, Orlen, Lotos, MasterCard, Mars, Microsoft, UNIBEP, TP SA, Orange, Sybase, Wolters Kluwer, P&G, McKinsey, Polbank, Fortis Bank, Nordea, L'Oreal, Expander, Ergo Hestia, Kompania Piwowarska, Lafarge, ING. Członek kilku rad nadzorczych.

Przedmiot wykładany w programie: Zarządzanie strategiczne

Więcej informacji: http://www.sgh.waw.pl/katedry/ktz/pracownicy/ploszajski/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dr Sylwester Gregorczyk – Katedra Zarządzania w Gospodarce, SGH.

Doświadczenie: Absolwent kierunku Ekonomia SGH, adiunkt w Katedrze Zarządzania w Gospodarce SGH, wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH oraz w programie EAUM-MBA.

Uczestnik licznych projektów naukowo--badawczych, konsultingowych i szkoleniowych, m.in. związanych z inicjatywą wspólnotową EQUAL, programem Leonardo da Vinci. Autor około 30 publikacji naukowych i fachowych z dziedziny zarządzania. Sekretarz techniczny Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.

Przedmiot wykładany w programie: Zarządzanie strategiczne

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Rekomendacje

Wybrałem studia MBA-SGH na uczelni o najlepszej tradycji nauk ekonomicznych w Polsce oraz jej pozycji lidera na większości rankingów.

Waldemar Lisek
Compfort Meridian

Read more ...
Szybki kontakt
 • Biuro Programu MBA-SGH
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Ul. Rakowiecka 24, pok. 2
 • 02-521 Warszawa
 • Tel: +48 22 564 77 83
 • Fax: +48 22 646 61 24
 • Adres mailowy: biuromba@sgh.waw.pl
 • Strona programu: www.mba-sgh.pl
youtube goolge
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, Polska
centrala: +48 22 564 60 00, faks kancelarii: +48 22 849 53 12, e-mail: informacja@sgh.waw.pl​​